Chiu Keng Wan Shan

照鏡環山 03-May-2009

Photo by kingkong