Kotohira-gū

金刀毘羅宮-奧社 06-April-2010

Photo by kingkong