Lai Pik Shan

犁壁山 10-January-2010

Photo by kingkong